Vedtekter for Øverland Andelslandbruk SA


§ 1. Navn

Navnet på foretaket er ØVERLAND ANDELSLANDBRUK SA.


§ 2. Selskapsform

Øverland Andelslandbruk er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Foretaket er registrert i Bærum kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemmer kalles heretter andelshavere.


§ 3. Formål

Foretaket har til formål å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjonsvirksomheten av og utbytte fra landbruksvarer til foretaket, i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture. Dette kan også omfatte avtaler med andre økologisk drevne gårder.


§ 4. Om andelshavere – opptak og utmelding

En andelshaver hos Øverland Andelslandbruk er en som gjennom å betale andelspris og medlemskontingent har rett til å høste sin del av andelslagets produksjon. Medlemskap er åpent for alle, og tegnes ved innmelding og betaling av andelspris (engangssum) på kr 500,- pr voksen andel. Dette beløpet refunderes ikke ved opphør av medlemskap. Det betales i tillegg en medlemskontingent pr år fastsatt på årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme et maksimum antall andelshavere hvis gjennomføring av virksomheten krever det.

Medlemskap gjelder i den perioden medlemskontingenten betales, og eksisterende andelshaverne har fortrinnsrett til ny periode.


§ 5. Andelshavernes rettigheter og ansvar

– Hver andelshaver har én stemme ved avstemninger.

– Barn under 18 år har ikke stemmerett ved avstemninger.

– Andelshavere har rett til utbytte tilsvarende sin andel.

– Andelshavere har rett til å bli informert om lagets økonomiske situasjon og andre viktige saker i laget. Foreningens økonomi er transparent for andelshavere.

– Andelshavere har rett og plikt til å ta imot tillitsverv.


§ 6 Styre, daglig leder og årsmøte

Styre

Virksomheten ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet. Det skal bestå av leder og minst to, maks fire styremedlemmer og en vara. Valgperioden er to år for styreleder og to år for styremedlemmer og ett år for vara. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan meddele prokura.

Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder som engasjeres av styret.

Årsmøte

Årsmøtet er virksomhetens øverste myndighet, og avholdes årlig innen 15. mars. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning, og saksliste. Forslag til årsmøtet må foreligge senest 3 uker før møtet, og papirene skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. Årsmøtet må ellers behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning og regnskap.

4. Planer, budsjett og medlemskontingent.

5. Anvendelse av årsoverskudd.

6. Valg av styreleder.

7. Valg av minst 2 styremedlemmer.

8. Valg av Valgkomite bestående av 3 medlemmer.

9. Andre valg ifølge instruks.

10. Andre innkomne saker.

Ekstraordinært årsmøte

Når minst 1/3 av andelshaverne eller styret krever det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist, innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.


§ 7. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.


§ 8. Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan overføres med styrets godkjennelse.


§ 9. Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring i foretakets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer, krever ¾ flertall på årsmøtet.


§ 10. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves 3/4 flertall på ordinært årsmøte.


§ 11. Sanksjoner

Andelshavere som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade laget, kan etter vedtak i styret ekskluderes fra laget.


§ 12. Oppløsning

Forslag om oppløsning må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 flertall på ordinært årsmøtet, med minst 2/3 av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2/3 av andelshaverne til stede, men da med 3/4 flertall. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle nettoformue og eiendeler til et annet andelslandbruk/CSA bestemt av styret.


§ 13. Tvister

Tvist mellom andelshavere, eller mellom en andelshaver og foretaket, skal underlegges norsk lov.


§ 14. Valgordning

Enhver som er andelshaver i foretaket kan velges til tillistverv.

Kandidatene skal meldes inn innen tidsfristen som oppgis. Valg skal skje skriftlig.

For å bli valgt må kandidaten få minst halvparten av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.


Sist endret på årsmøte 10. mars 2022

Handlekurv